Úvodní strana

Hodnocení žáků za 1. pol. šk. roku 2020/2021

Vážení rodiče a žáci,

k hodnocení výsledků vzdělávání za I. pololetí školního roku 2020/2021 sdělujeme tyto informace:

  • žáci naší školy budou, jako obvykle, hodnoceni formou klasifikace, výsledky vzdělávání jsou vyjádřeny známkou 1-4
  • žákům bude připraven ke konci I. pololetí výpis vysvědčení
  • bude-li ve škole probíhat prezenční výuka, obdrží žáci od svých třídních učitelů výpis vysvědčení v řádném termínu pro vydávání vysvědčení, tj., 28.1.2021
  • nebude-li probíhat v závěru I. pololetí škol. roku probíhat prezenční výuka, žáci obdrží výpis vysvědčení nejpozději do 3 dnů od zahájení prezenční výuky ve škole
  • do vydání výpisu vysvědčení v jiném termínu se mohou žáci či zákonní zástupci žáků informovat o výsledcích vzdělávání u svých třídních učitelů
  • u žáků, u kterých výsledky vzdělávání nemůžeme z objektivních příčin hodnotit na konci     I. pololetí škol. roku, může hodnocení jejich vzdělávacích výsledků za I. pololetí škol. roku proběhnout dodatečně, a to na základě Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů nejpozději do ukončení hodnocení za II. pololetí příslušného školního roku
  • žáci, u kterých z objektivních příčin nebyly hodnoceny výsledky vzdělávání za I. pololetí, mohou za splnění podmínek pro vzdělávání v ZUŠ Tachov pokračovat ve vzdělávání ve škole i v II. pololetí škol. roku
  • za I. pololetí školního roku nejsou dle výše jmenované vyhlášky hodnoceni žáci Přípravného studia, kterým při zahájení škol. roku bylo 5, 6 nebo 14 let – tito žáci jsou vždy hodnoceni až na konci školního roku, kdy obdrží  Potvrzení o studiu

V Tachově 18.1. 2021, Mgr. Jana Válová, Ředitelka ZUŠ Tachov

Oznámení

Vážení rodiče,

jak jistě tušíte, od 4. ledna 2021 přechází výuka v základních uměleckých školách opět na distanční výuku. Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření související s přechodem na stupeň 5 systému PES.

S tím souvisí fungování škol a školských zařízení. Omezení zatím trvá do 10. ledna 2021.

Děkujeme za pochopení.

Do nového roku 2021 přejeme všem rodičům i žákům hlavně hodně zdraví a spokojenosti.

Za ZUŠ Tachov Josef Kadlec, z.ř.

Pozdrav a poděkování

Vážení rodiče a žáci,

chci vás pozdravit v tomto adventním čase, poděkovat vám za trpělivost,
pochopení, vstřícnost, respekt a podporu, bez které bychom se tento i
pro nás podivný rok neobešli.

Věci, na které jsme vy ani my nebyli zvykli, nás naučili jinak přemýšlet, jednat, hledat způsoby, jak vyučovat, více komunikovat, více propojit vazby učitel- žák -rodič, více i chránit vaše i naše zdraví. Moc nám pomáhala zpětná vazba od vás a snaha se s námi do výuky na dálku zapojit. Všechny nás to posunulo. Jsme rádi, že se k nám vrátili po delším čase odmlky a komunikace přes různá technická zařízení téměř všichni žáci, že mnohem pečlivěji a s velkým nadšením pracují a my máme z toho radost. I v této pro nás nedobré době jsme ale nepřestali být s vámi. S učiteli i vašimi dětmi se nám podařilo natočit všechny díly seriálu „Putování kocoura Mikeše po ZUŠ Tachov“ a „Zpívánek“, které máme na FB školy. Mohli jste se díky „Kocourovi“ dostat do míst ve škole, kam běžně nechodíte a něco se o nás dozvědět. I v tak krátkém čase se nám podaří dotočit i vánoční speciální díl „Kocoura“, který předáme tachovské TV a v období Vánoc vám naše děti budou tančit, zpívat a hrát pro zpříjemnění těchto svátků. Také tento díl věnujeme všem dědečkům a babičkám v Domovech pro seniory v Tachově a Kurojedech a také klientům do Domova v  Milířích, kam jej dovezeme spolu s přáníčky od dětí z výtvarného oboru školy. Společně zůstaneme společně propojeni – my, žáci, rodiče a také veřejnost. Záleží nám na tom, abychom i v příštím roce byli pospolu a přejeme si stejně jako vy – tvořit s  dětmi a vzdělávat je ve škole.

Děkujeme za podporu  v tomto roce a prosím, podpořte nás i v příštím
roce 2021!

Za všechny zaměstnance ZUŠ Tachov vám všem přejeme šťastný, klidný a ve
zdraví prožitý vánoční čas a do nového roku 2021 vám přejeme zdraví štěstí, spokojenost, rodinnou pohodu a snad už i hodně uměleckých zážitků nejenom s vašimi dětmi.

J.Válová

ředitelka ZUŠ Tachov

Nové informace k výuce

Vážení rodiče a žáci, chceme vám sdělit nové informace k výuce. Do pátku 18.12.2020 probíhá u nás ve škole včetně odloučených pracovišť prezenční výuka žáků dle nastavených pravidel.

Od pondělí 21.12.2020 dochází k přechodu ČR do systému PES 4 a nově na pondělí 21.12. a úterý 22.12.2020 jsou stanoveny MŠMT pro žáky dny prázdnin. Výuka ve školách nemůže být poskytována – viz citace níže z Usnesení vlády ze 14.12.2020.

Usnesení vlády ČR  č. 1335 ze dne 14. 12. 2020, které zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hodosobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení!

Pevně doufáme, že se všichni – učitelé i žáci se sejdeme na výuce od pondělí 4.1.2021.

Mgr. Jana Válová

ředitelka ZUŠ Tachov