Úvodní strana

Informace ZUŠ Tachov k úplatě za vzdělávání na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče a žáci,

červen je vždy měsícem, kdy je nutné pro zabezpečení celoročního provozu školy správně nastavit úplatu za vzdělávání, dříve školné, v naší škole. Úplata je nutná součást a podmínka pro vzdělávání ve školách základního uměleckého vzdělávání, daná legislativou, musí být uhrazena, v našem případě pololetně, vždy ve splatném termínu. Úplata nerovná se cena za vyučovací hodiny, tu prostřednictvím platů učitelů hradí stát. Úplata jsou finance, které nutně škola pro svůj provoz a na pomůcky pro žáky potřebuje a nezíská je od svého zřizovatele, jak to znáte u jiného typu škol.

Po 12 letech jsme loni byli nuceni na základě navýšení cen, zejména u energií, a inflaci úplatu za vzdělávání žáků naší školy navýšit. Letošní červen jsme bohužel na základě předpokládané výše nutných nákladů na celoroční provoz školy byli nuceni úplatu za vzdělávání u některých oborů opět nepatrně navýšit, a to zejména vzhledem k navýšení cen materiálu a pomůcek na výuku pro žáky.

Co vám naše škola pro školní rok 2023/2024 může nabídnout a garantovat:

 • Úplata za vzdělávání v ZUŠ Tachov se hradí vždy ve splatném termínu pololetně.
 • V případě, že z objektivních důvodů (např. více plateb do několika oborů ZUŠ, finanční tíže…) nemůžete uhradit úplatu ve splatném termínu, na základě vaší písemné žádosti společně s vámi nastavíme splátkový kalendář nebo posuneme termín splatnosti úplaty.
 • HO – žáci mají v rámci úplaty zdarma možnost mít na dobu nezbytně nutnou zapůjčený některý hudební nástroj
 • VO – nebude v tomto školním roce vybírat již žádnou finanční částku na výtvarné pomůcky pro žáky, cena nutných pomůcek pro výuku je již zahrnuta v úplatě za vzdělávání
 • LDO a TO – žákům zdarma zapůjčíme na soutěže či vystoupení kostýmy a rekvizity
 • TO – na vaši písemnou žádost vystavíme žákům potvrzení                    o vzdělávání v naší škole pro zdravotní pojišťovny, kde lze získat kompenzaci na pohybovou aktivitu dítěte až 500,-Kč!
 • DOM a TDS – zapůjčení kostýmů na vystoupení je zcela zdarma
 • Na vaši písemnou žádost vystavíme žákům potvrzení pro jakýkoliv úřad či pro nadaci, abyste mohli získat podporu na vzdělávání vašich dětí
 • I v dalším školním roce nám Spolek přátel ZUŠ pomůže s finanční podporou pro žáky všech oborů (např. dárky pro úspěšné žáky, absolventy školy, opravy nástrojů, exkurze, návštěvy či zajištění koncertů, kulturních akcí, přehlídek, soutěží atp.
  V Tachově 28.08.2023                                                        Jana Válová, ředitelka školy

Úvodní slovo

Vážení rodiče, žáci, i příznivci naší školy,

v letošním školním roce slaví naše škola již 70. narozeniny, 1.9.1953 byl tehdy v Hudební škole zahájen 1. školní rok.

Letošní školní rok 2023/2024 společně zahájíme v pondělí 4.9.2023 od 14.30 hodin na nádvoří tachovského zámku. Přivítáme nejenom stávající žáky naší školy, ale také ty, kteří k nám přicházejí poprvé nebo se do naší školy ještě během zápisu žáků v září chtějí přihlásit. U zápisu do naší školy také dostanete veškeré informace k výuce a vzdělávání našich žáků.

 Těšíme se na vaši návštěvu!

V době letních prázdnin jsme za podpory města Tachov dokázali provést rozsáhlou rekonstrukci keramické dílny, renovovat chlapecké záchody v přízemí školy, vymalovat některé učebny a 1 učebna se pyšní i novým kobercem.

V letošním roce o vzdělávání vašich dětí bude pečovat 26 pedagogických pracovníků, nově v naší škole pracuje 1 vyučující sborového zpěvu a také 1 vyučující VO.  Další, neméně důležité, práce ve škole zabezpečuje ještě 6 provozních zaměstnanců.

Kromě vzdělávání žáků nás, jako každoročně, i v letošním školním roce čeká mnoho akcí, vystoupení, koncertů, divadelních představení, vernisáže výstav prací žáků VO, soutěže a přehlídky žáků ZUŠ atd.                  

Samozřejmě, že také plánujeme narozeninový koncert a vystoupení žáků k výročí školy.                                                                                                        

O všech akcích a společných setkávání vás budeme předem informovat a nabídneme i malá ohlédnutí za nimi.

Přeji hezký, klidný a úspěšný nový školní rok 2023/2024 nám všem.                                                        

                                                                                    J.Válová, ředitelka školy