Přihláška

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a školní řád ZUŠ Tachov.

Jsem si vědom(a), že žák přestává být žákem školy:

  1. poruší-li žák závažným způsobem školní řád,
  2. jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci II. pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
  3. jestliže byl vyloučen ze školy,
  4. na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka z důvodů hodných zvláštního zřetele,
  5. ke konci pololetí, požádá-li o to písemně žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci,
  6. v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil v termínu splatnosti úplatu za vzdělávání
  7. ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy podle § 8 odst. 5.

Beru na vědomí, že je povinností uhradit úplatu za vzdělávání (školné) v termínech, které určí škola.

Podpisem přihlášky beru na vědomí, že uhrazením členského příspěvku se stávám členem Spolku přátel ZUŠ.
(Platí pro přihlášku do VO, TO, LDO a individuální výuky HO.)