Funkce a cíle SP ZUŠ

Funkce a cíle SP ZUŠ

  • Úzká spolupráce s rodiči žáků směřující k jejich zapojení se do problematiky školy
  • Zajištění komunikace rodičů žáků ZUŠ a pedagogů ZUŠ
  • Podpora spolupráce rodičů, učitelů a zaměstnanců školy ve snaze docílit co nejlepší vzdělávací podmínky žáků ZUŠ
  • Správa fondu příspěvků SP ZUŠ, distribuce finančních prostředků a kontrola jejich využití
  • Spolupráce se školou, městem a státní správou při hledání nových finančních zdrojů na jednotlivé aktivity ZUŠ
  • Pomoc při zajištění sponzorských zdrojů (finančních i materiálních), potřebných pro jednotlivé akce ZUŠ

Stanovy SP ZUŠ:

SP ZUŠ se řídí ve své činnosti stanovami Spolku přátel ZUŠ Tachov ze dne 23. 12. 2015.

Pravidelná jednání výboru SPŠ

Pro zajištění výše uvedených cílů a kvalitního fungování SP ZUŠ se výbor SP ZUŠ schází pravidelně dle plánu schůzek k projednání aktuální situace v ZUŠ a požadavků pedagogů ZUŠ. Obsah každého jednání je zaznamenáván v podobě zápisu.

Fond SP ZUŠ:

Zdroje tvorby fondu SP ZUŠ:

  • Příspěvek rodičů či zletilých žáků ZUŠ. Výše příspěvku do fondu SP ZUŠ byla schválena členskou schůzí SP ZUŠ dne 8. 12. 2016 ve výši 50,- Kč za každého žáka. Tuto částku zaplatí každý zákonný zástupce či zletilý žák, který navštěvuje ZUŠ. Pokud dítě navštěvuje více oborů, je celkový příspěvek stále pouze 50,- Kč. Příspěvek do fondu SP ZUŠ je zpravidla vybírán do 31. října školního roku.
  • Výběr dobrovolného vstupného z akcí konaných ZUŠ
  • Sponzorské příspěvky finančního i materiálního charakteru

Kriteria a způsob rozdílení peněz z fondu SP ZUŠ

V souladu se základním posláním SP ZUŠ jsou finanční prostředky z fondu rozdělovány na konkrétní akce konané a organizované ZUŠ Tachov a na konkrétní potřeby jednotlivých oborů ZUŠ Tachov

O příspěvek z fondu může požádat kdokoli z okruhu ZUŠ (pedagog, ředitel ZUŠ). Z důvodu snazší evidence podkladů je doporučena písemná forma žádosti o příspěvek z fondu.

Schvalování příspěvků z fondu je zajišťováno výborem SP ZUŠ na jeho pravidelných jednáních a dle doporučení výboru je příspěvek buď přiznán, nebo nikoli.