ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TACHOV

Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků TO ZUŠ Tachov

Předávání vysvědčení žákům tanečního oboru (Scénický tanec) proběhne v pondělí 29. 6. 2020 v 16:00 u památníku na Vysoké v Tachově.

Náhradní termín předávání vysvědčení je v úterý 30. 6. 2020 od 9:00 do 11:00 ve třídě TO v ZUŠ Tachov.

Ráchel Ruthová, taneční pedagog

Hodnocení vzdělávání žáků ZUŠ Tachov za II. pololetí školního roku 2019/2020

Informace pro žáky a zákonné zástupce:

Hodnocení vzdělávání žáků ZUŠ Tachov za II. poleltí školního roku 2019/2020 bude probíhat v souladu se ŠVP ZUŠ Tachov a také v souladu s novou Vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledku vzdělávání v II. pololetí škol. roku 2019/2020, platnou a účinnou od 27.4.2020. Hodnocení žáků se řídí odst. 1 výše jmenované vyhlášky.

Při hodnocení vycházíme:

 • z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy          
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Výsledek vzdělávání žáků ZUŠ Tachov za II. pololetí škol. roku 2019/2020 bude  na vysvědčení vyjádřen klasifikací. Přítomnost žáků ve škole je evidována za období povinné školní docházky od 1.2. do 11.3.2020 a také od 11.5.2020 do 12.6.2020 (datum uzavření docházky za II. pol. škol. roku) – jen u těch žáků, kteří od obnovení prezenční výuky ve škole docházeli na výuku.

Vysvědčení žáci obdrží dle pokynů svých třídních učitelů na posledních vyučovacích hodinách v týdnu od 22.6.do 26.6.2020 nebo nejpozději v pondělí 29.6. či v úterý 30.6.2020.

Absolventi školy obdrží absolventské listy na Slavnostním předávání absolventských listů ve čtvrtek 25.6.2020 od 17.00 hodin v koncertním sále ZUŠ Tachov.

Důležité upozornění:

Prosím, vstup  do budovy školy bude umožněn pouze žákům školy, nezapomeňte na roušku. Absolventi školy, kteří nenastoupili na prezenční výuku od 11.5.2020 musejí u vstupu předat vyplněné čestné prohlášení.

V Tachově 19.6.2020, Mgr. Jana Válová, ředitelka školy

Zápis nových žáků pro školní rok 2020 / 2021

POKYNY K ZÁPISU DO ZUŠ TACHOV NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 1. Zápisy na nový školní rok budou probíhat ve dnech 24.6 – 26.6.2020 na zámku v Tachově i na odloučených pracovištích školy v MŠ Boru a v ZŠ na Přimdě – viz plakát.
 2. Zápisy budou probíhat prezenčně za dodržení všech ochranných a hygienických pravidel. Děti mohou mít doprovod 1 dospělé osoby (zákonný zástupce žáka).
 3. V Tachově je pro zápis určen vstup do zámku proti kašně. Na odloučených pracovištích pak hlavní vchod do budovy.
 4. Před stupem do budovy je nutné odevzdat službě Čestné prohlášení (formulář najdete na webu školy a také u vstupu), vyplňuje zákonný zástupce za sebe i své dítě, zletilý žák za sebe.
 5. Nutná je u vstupu dezinfekce rukou, u doprovázející osoby je  p o v i n n á rouška. Dítě roušku mít nemusí, taktéž pedagogové, kteří budou u zápisu, nemusejí mít roušku.
 6. U zápisu je nutné vyplnit přihlášku do ZUŠ (nutný údaj je kromě jména, narození, bydliště, kontaktu, národnosti i  RČ (povinný údaj) a zřetelně zapsaná e-mailová adresa zákonného zástupce či zletilého žáka.
 7. Součástí zápisu je i krátká talentová zkouška – viz informace k přijetí žáka do ZUŠ na webu školy.

Doplňující informace:

Z manuálu MŠMT Z 30.4.2020 vyplývá doporučení nenavštěvovat školu těm, kteří splňují jakoukoliv jednu podmínku z následujících rizikových faktorů:

1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

3. Porucha imunitního systému, např.

 • a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 • b) při protinádorové léčbě,
 • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu  funkce ledvin (dialýza).

7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

V Tachově 12.6.2020, Mgr. Jana Válová, ředitelka školy

Text pro budoucí žáky a rodiče:

Milí zájemci o výuku u nás v ZUŠ ve školním roce 2020/2021,těší nás váš zájem stát se žáky naší školy a všichni pedagogové  se na vás už moc těší.

Připravili jsme pro vás pokyny k zápisu, který bohužel v současné situaci bude probíhat i pro nás nestandardně, v jiných prostorech a podmínkách, ale společně určitě vše zvládneme.

Zajistíme pro vás bezpečné a hygienicky vyhovující prostředí. Naši zaměstnanci a pedagogové se o vás pečlivě při zápisu postarají.

Prosím, pečlivě si pokyny pročtěte, musíme společně dodržet nařízené podmínky u zápisu a pokud si přinesete s sebou kromě dobré nálady i svoje psací potřeby, budeme rádi.

Pokud by vám termín červnových zápisů nevyhovoval, určitě budeme nové žáky do naší školy zapisovat ještě první týden v září od 1. – 4.9.2020.

Na setkání s vámi se za celý kolektiv ZUŠ Tachov těší

Mgr. Jana Válová, ředitelka školy, V Tachově 12.6.2020

Oznámení pro žáky a zákonné zástupce – Výtvarný obor v Boru

Milí žáci a rodiče,

s radostí vám mohu oznámit, že od pondělí 25.5.2020 také otevíráme prezenční výuku pro žáky VO ve třídě p. učitelky p. P. Šrůtové na odloučeném pracovišti v ZŠ v Boru.

Prosím, kontaktujte paní učitelku a obratem závazně potvrďte zájem o výuku.

Dle předběžného šetření byla utvořena skupina žáků, která bude mít první výuku v úterý 26.5.2020 od 16.00 hodinPokud se nezúčastníte první společné hodiny skupiny žáků, již vás nemůžeme do této skupiny později zařadit. Nově bychom později případně mohli otevřít jinou skupinu až dle počtu případně dalších zájemců o výuku.

Nezapomeňte s sebou na první hodinu vzír originál vyplněné čestné prohlášení – bez něho vám výuku nemůžeme poskytnout.

V případě, že nemůžete výuku navštěvovat – viz materiál MŠMT ze 30.4.2020 a Informace ZUŠ pro zákonné zástupce a žáky ze dne 6.5.2020, budeme nadále poskytovat i distanční vzdělávání na dálku.

Moc se na vás těšíme.

V Tachově 21.5.2020, J.Válová, ředitelka ZUŠ Tachov

Oznámení pro žáky a zákonné zástupce – Hudební obor

Milí žáci a rodiče,

s radostí vám mohu oznámit, že od pondělí 25.5.2020 také otevíráme prezenční výuku pro žáky p. učitele P. Tyralíka – hra na housle, violu a kytaru.

Výuka bude probíhat v Tachově, ale i na odloučeném pracovišti v Boru. 

Prosím, kontaktujte pana učitele a obratem mu potvrďte zájem o výuku, aby mohl připravit provizorní rozvrh hodin, který bude platný až do 30.6.2020

V případě, že nemůžete výuku navštěvovat – viz materiál MŠMT ze 30.4.2020 a Informace ZUŠ pro zákonné zástupce a žáky ze dne 6.5.2020, budeme nadále poskytovat i distanční vzdělávání na dálku.

Moc se na Vás těšíme.

V Tachově 20.5.2020, J.Válová, ředitelka ZUŠ Tachov