Organizace výuky

Přípravné studium

Přípravné studium všech oborů je určeno dětem od 5 do 6 let věku a trvá 1 nebo 2 roky (dle věku žáka při přijetí do školy).

Do přípravného studia jsou žáci přijímáni na základě zjištěných předpokladů pro vzdělávání ve zvoleném oboru v rámci přijímacího pohovoru a talentové zkoušky.

Výuka ve všech oborech probíhá především kolektivní nebo skupinovou formou. Ve všech oborech organizujeme pro žáky bez předchozích zkušeností a průpravy, starších 14 let, přípravné studium II. stupně, které trvá 1 rok.

Absolvování přípravného studia v rozsahu 1 až 2 let není povinné pro zahájení výuky základního studia v I. stupni ani II. stupni vzdělávání, je však doporučováno a je ideální přípravou pro další vzdělávání ve zvoleném oboru.

Přípravné studium pro jednotlivé obory

V hudebním oboru kromě kolektivní výuky přípravného studia v rámci vyučovacího předmětu PHV ( 1x týdně 45 minut) a přípravného studia studijního zaměření Sborový zpěv (1x týdně 1x 45 minut – děti ve věku MŠ nebo 2x 45 minut – děti ve věku 1. tř. ZŠ) nabízíme také možnost individuálního přípravného studia ve hře na zvolený hudební nástroj (0,5 -1 vyučovací hodina).

V hudebním oboru zřizujeme pro žáky starší 14 let bez předchozích zkušeností a průpravy jednoleté přípravné studium II. stupně.

Ve výtvarném oboru je pro žáky ve věku 5 – 6 let výuka organizována formou kolektivní skupinové výuky. Vyučuje se 1x týdně ve dvouhodinových blocích (2 x 45 minut) ve vyučovacích předmětech Přípravná výtvarná kultura (Studijní zaměření: Výtvarně umělecká tvorba) nebo Přípravné studium keramiky (Studijní zaměření: Keramická tvorba).

Ve výtvarném oboru organizujeme pro žáky starší 14 let bez předchozích zkušeností a průpravy jednoleté přípravné studium II. stupně.

V tanečním oboru je pro žáky ve věku 5 – 6 let věku kolektivní skupinová forma výuky formou Přípravného klasického tance (Studijní zaměření: Klasický tanec). Přípravné taneční průpravy (Studijní zaměření: Scénický tanec) a Přípravné pohybové taneční průpravy (Studijní zaměření: Moderní tanec). Výuka probíhá 1x týdně 1 vyučovací hodinu (45 minut).

V tanečním oboru organizujeme pro žáky starší 14 let bez předchozích zkušeností a průpravy jednoleté přípravné studium II. stupně.

V  literárně dramatickém oboru je pro žáky od 6 let výuka organizována formou kolektivní skupinové výuky. Vyučuje se 1x týdně 1 vyučovací hodinu (1 x 45 minut) ve vyučovacím předmětu Přípravná dramatická výchova. V literárně dramatickém oboru organizujeme pro žáky starší 14 let bez předchozích zkušeností a průpravy jednoleté přípravné studium II. stupně.

Základní studium I. stupně

Podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky -viz
Přijímání žáků.

Hudební obor

Vyučování probíhá 1 vyučovací hodinu formou individuální výuky (příp. ve skupinách 2 – 4 žáků dle příslušného studijního zaměření) a do 5. ročníku studia 1 vyučovací hodinu teoretické přípravy – vyučovací předmět Hudební nauka.

Od 6. ročníku přibývá žákům postupně 1 povinně volitelný předmět – např. Souborová hra, Hudební dílny, Hra v orchestru, Komorní zpěv, Sborový zpěv atp.

Žákům nabízíme výuku v několika studijních zaměření – viz Hudební obor nebo v ZUŠ ŠVP.

Výtvarný obor

Výuka ve výtvarném oboru probíhá ve skupinách 1x týdně ve dvouhodinových nebo tříhodinových blocích (2x – 3x 45 minut).

Žáci se mohou zaměřit na výtvarně uměleckou tvorbu nebo na keramickou tvorbu. Výuka jednotlivých předmětů viz ŠVP.

Taneční obor

Výuka v tanečním oboru probíhá ve skupinách 1x týdně ve dvouhodinových nebo tříhodinových blocích (2x – 3x 45 minut).

Žáci se mohou zaměřit na výuku, klasického, scénického nebo moderního tance. Výuka jednotlivých předmětů viz ŠVP.

Literárně dramatický obor

Výuka v literárně dramatickém oboru probíhá ve skupinách 1x týdně ve dvouhodinových nebo tříhodinových blocích (2x – 3x 45 minut).

Žáci se mohou zaměřit na loutkoherectví a dramatickou tvorbu.

Výuka jednotlivých předmětů viz ŠVP. Své uplatnění najdou žáci i v divadelním souboru.

Základní studium II. stupně

Studium je určeno pro žáky od 14 do 18 let.

Absolvování výuky na I. stupni vzdělávání není podmínkou pro zahájení studia. Podmínkou  však pro přijetí nových žáků je úspěšné vykonání talentové zkoušky – viz Přijímání žáků.

Ve všech oborech vzdělávání organizujeme pro zájemce o studium bez předchozích zkušeností jednoleté přípravné studium. Výuka probíhá pak ve všech oborech minimálně v rozsahu I. stupně vzdělávání včetně předmětu Hudební nauka.

Pokračujícím žákům po absolvování I. stupně vzdělávání se v HO kromě 1 vyučovací hodiny hry na nástroj nebo sólového zpěvu organizuje navíc výuka v rozmezí 1 vyučovací hodiny – většinou jde o pokračování v zapojení žáků do souborové hry nebo se mohou žáci HO v rozsahu 2 – 3 vyučovacích hodin týdně zapojit  do výuky v orchestru, hudebních seskupení různých žánrů či v rozsahu 4 vyučovacích hodin do pěveckého sboru.

Podobně je tomu i v LDO, TO a VO  – výuka probíhá v rozsahu 2 – 3 vyučovacích hodin týdně.

Studium pro dospělé

Studium je čtyřleté, je určeno pro zájemce od 18 let, horní hranice věku k zahájení studia není věkově omezena. V HO individuální výuka trvá v 1 vyučovací hodinu týdně (45 minut), v kolektivní výuce 2- 4 vyučovací hodiny týdně (dle výběru studijního zaměření).

V TO, LDO a VO je možnost vzdělávání dospělých pouze kolektivní formou výuky zapojením se do práce skupin žáků či souborů. Výuka trvá 2 – 3 vyučovací hodiny.

Obsah a průběh vzdělávání zvolených vyučovacích předmětů vymezuje pedagog na základě zjištěných předpokladů ke studiu zájemce o vzdělávání v daném oboru a zvoleném studijním zaměření po vzájemné dohodě s ním.