Přijímání žáků

Přijímání žáků do ZUŠ a jejich zařazení do vzdělávání v ZUŠ se uskutečňuje na základě Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

Zájemci o vzdělávání v ZUŠ v hudebním oboru, tanečním oboru, výtvarném oboru a literárně dramatickém oboru jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky.

Předpokladem pro přijetí dítěte do školy je dovršení nejméně 5 let věku,v literárně dramatickém oboru 6 let věku.

Cílem talentové zkoušky je zjistit u žáka míru talentových předpokladů pro zvolený studijní obor i fyziologické předpoklady ke studiu zvoleného oboru – HO, TO, VO, LDO.

Na základě splnění všech sledovaných předpokladů ke studiu a vykonáním talentové zkoušky je možné žáka ke studiu přijmout.

Zápis do studia na ZUŠ Tachov probíhá každoročně na konci školního roku v měsíci červnu, dodatečný zápis v prvním týdnu  nového školního roku. Termíny zápisů do ZUŠ škola zveřejňuje na www.zustachov.cz, v Tachovském deníku, vývěskovou službou na plakátech, nebo ve vysílání místní kabelové televize. Přihlášku ke studiu je možné stáhnout na www.zustachov.cz /přijímání žáků/, osobně vyzvednout v kanceláři školy, nebo u vedoucího učitele na dalších místech poskytování vzdělávání /Tachov – zámecký mlýn, Bor –  MŠ a ZŠ, Přimda – ZŠ/.

V případě zájmu o vzdělávání v ZUŠ Tachov lze telefonicky výjimečně domluvit jiný termín zápisu dítěte do školy na tel. číslech 374 722 231 nebo 374 722 098.

Základní požadavky k přijetí žáka do ZUŠ Tachov

Hudební obor

 • zpěv jednoduché písničky nebo říkadla /intonace/
 • transpozice jednoduché písně /s pomocí učitele/
 • vytleskání jednoduchého rytmu /opakování po učiteli/
 • rozlišení vyššího a nižšího tónu

Taneční obor

 • pohyb /taneční pohyblivost – opakování jednoduchých prvků po učiteli/
 • vytleskání jednoduchého rytmu /opakování po učiteli/
 • zpěv jednoduché písničky nebo říkadla s pohybem nebo bez pohybu

Výtvarný obor

 • znalost barev
 • správné držení tužky
 • schopnost soustředit se na práci, samostatnost
 • základní rozvržení plochy
 • schopnost zvládnutí jednoduchého daného tématu
 • jednoduché prostorové vyjádření – vymodelování malé figurky/např. zvířátko/

Literárně dramatický obor

 • mladší žáci:
  • popis obrázku /fantazie/
  • rytmické cítění slovem – říkadla
  • jednoduchý pohybový projev /dle zadání učitele/
 • starší žáci:
  • četba krátkého textu /výslovnost, zřetelnost/
  • „Co mám na hlavě ?“– jednoduché krátké jednání /tvořivost/
  • rytmické cítění – hra na tělo /opakování po učiteli/

Základním předpokladem k přijetí do školy je úspěšné vykonání talentové zkoušky, prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte, který by měl případně upozornit na skutečnosti, které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte v ZUŠ a udělení souhlasu se zpracováním dat dle GDPR.

U žáků některých studijních zaměření HO může být ze strany školy požadováno lékařské osvědčení o způsobilosti žáka ke studiu zvoleného oboru /např. zájemci o studium sólového nebo sborového zpěvu, o hru na některé dechové nástroje atp./.

Na všechny nové žáčky se těší celý pedagogický sbor Základní umělecké školy v Tachově, v Boru i na Přimdě.

 Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu na ZUŠ ke stažení