Pokyny k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče a žáci,

zdravím vás za vedení školy a všechny naše pedagogy a další zaměstnance po letních prázdninách. Zároveň vám chci sdělit některé důležité informace k zahájení nového školního roku 2020/2021 a také vás pozvat na jeho slavnostní zahájení.

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 1.9.2020 od 14.00 hodin na nádvoří tachovského zámku. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách výstavní chodby ZUŠ v přízemí budovy školy.

Prosba – rodiče prosím, aby s sebou vzali roušky pro případ, že se sejde na akci více jak 100 osob, pak bychom museli dodržet požadavky nařízení pro konání akcí MZ ČR, které bude platit od 1.9.2020 (*platí jen v případě nepříznivého počasí).

Zápis nových žáků bude v Tachově probíhat na zámku a v zámeckém mlýně již od pondělí 31.8.2020 až do pátku 4.9.2020 vždy od 14.00 -17.00 hodin. Na odloučených pracovištích v Boru zápisy probíhají 1.9. 2020 od 9.00 hodin do 12.00 a 2.– 3.9.2020 od 12.00 do16.00 hodin, na Přimdě 2.-3.9.2020 od 13.00 do 16.00 hodin.

V prvním zápisovém týdnu není omezen žádným způsobem doprovod žáka rodičem k zápisu

do školy či na domluvu rozvrhu hodin našich pokračujících žáků. Prosíme jen o důsledné dodržování hygienických pravidel, použití dezinfekce u vstupu a budeme rádi i za rozestupy. Pokud se chcete chránit rouškou, je to vaše svobodné rozhodnutí.

Informace pro rodiče zapsaných žáků v červnu 2020

Rodiče žáků nebo zletilé žáky, kteří jsou zapsáni do naší školy již od června 2020, prosíme

o potvrzení zájmu o výuku obratem službě u zápisů nebo na tel. číslo 374 722 231. Ihned první týden škol. roku budou probíhat  v HO schůzky nástrojových sekcí a ihned se vám ozve s pokyny TU vašeho žáka, u  kolektivních oborů LDO,TO,VO navštivte v naší škole na domluvu rozvrhu příslušné vyučující ihned od 1.9.2020.Informace pro zpěváky TDS a přípravek jsou již na webových stánkách od poloviny srpna 2020.

Pokud jste s rodinami na počátku září ještě na dovolených, nejpozději se dozvíte informace 9.9.2020 od 15.00 hodin na tel. čísle 374 722 231.

Další informace:

Přestože je již v současné době možné se připravit na začátek školního podle konkrétních instrukcí manuálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19 (dále jen manuál) pro provoz škol a školských a zařízení od 1.9.2020. Pevně doufáme, že níže napsané bude od 1.9.2020 platit. Vývoj situace a legislativy a nařízení stále sledujeme.

Na základě tohoto, již jednou inovovaného materiálu, Vám sdělit nějaké konkrétní parametry

a fakta, podle kterých by měla začít výuka v naší škole od 1. září 2020:

  • Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
  • Od dětí/žáků/studentů/dalších osob se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů/dalších osob do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
  • Nikde v prostorách školy ani na přilehlých pozemcích není povinné zakrývat si dýchací cesty rouškou apod. (kromě akcí – řídí se počtem osob na akcích)

Základem kvalitní ochrany před nemocí Covid-19 je hygiena, proto budou u vchodu do každé

z našich budov rozmístěny dezinfekce na ruce. Žádám tedy všechny osoby, které vstupují do školy o důkladnou dezinfekci rukou při příchodu i odchodu.

Mezi další zásady osobní a respirační hygieny patří kašlání a kýchání nejlépe do jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. http://www.szu.cz/tema/prevence/hygiena-rukou

V manuálu je dále doporučeno omezit pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob na půdě školy, a to i ve vymezeném prostoru školy (upřesňuje ŠŘ ZUŠ Tachov). Proto Vás rodiče s laskavostí prosím, abyste zvážili, zda je nutné vodit Vaše děti až do budovy školy. Není to nařízení, nikdo Vás ze školy nebude vyhánět. Vše závisí jen na potřebách Vašich dětí, Vás samotných i nás samotných. Chraňme a respektujme se navzájem, my se se vším úsilím o vaše děti rádi postaráme!

Zde je text přímo z manuálu MŠMT, jak postupovat v případě podezření nákazy:

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

  • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
  •  Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

MŠMT dále nařizuje školám, aby v případě nutnosti poskytovaly distanční výuku, i když tato není pro žáky ZUŠ povinná.

Dále se pokusím vysvětlit, za jakých podmínek má žák právo na distanční výuku a kdy má škola povinnost ji poskytnout či nabídnout.

1. nemoc žáka:

Všichni známe tu situaci, kdy žákyně XY přijde do školy s lehkým kašlem, mírnou bolestí v krku apod. Maminka vysvětlí učiteli situaci takto: „trochu jí bolí v krku, ale nechtěli jsme o hodinu přijít“. V této situaci ale žákyně do školy nesmí, ale vzhledem k tomu, že je schopná hrát na nástroj, rodič kontaktuje učitele před výukou a žákyně absolvuje hodinu klavíru distančně podle rozvrhu. Učitel bude tuto hodinu učit ze své třídy.(Základní umělecká škola Tachov, Rokycanova 1 nebo z odloučeného pracoviště v Boru či na Přimdě). Formu a způsob výuky zvolíme po vzájemné dohodě. Pokud se rodič s učitelem domluví na jiném termínu distanční výuky nebo na náhradní hodině, lze toto také akceptovat, ale povinností učitele to není. Záleží na vzájemné domluvě.

Další variantou je zjevná choroba s těžším průběhem, žákyně je opravdu nemocná, rodič ji omluví a hodina neproběhne.

Pokud je dítě v karanténě, ve škole se jedná o omluvenou nepřítomnost žáka.

2. nemoc učitele:

Učitel má lehké příznaky (bolest v krku, rýma, kašel apod.) a za normálních okolností by šel do práce. V tomto případě nesmí učitel do školy vstoupit a je povinen vyučovat distančně z jiného místa (pravděpodobně z domova) podle rozvrhu. Opět lze s rodičem domluvit jiný termín výuky, ale vše je pouze na vzájemné domluvě. V tomto případě náleží učiteli 100% platu.

Druhou variantou je opět nemoc s těžším průběhem, kdy učitel odejde do pracovní neschopnosti a  hodiny odpadnou. V tomto případě učitel pobírá tzv. nemocenskou.

3. karanténa zaměstnance školy:

Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).

Prosím berte na vědomí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění do školy nesmí vstoupit!!!

Úplata za vzdělání

S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.

Doufám, že Vám tento dokument pomůže při vstupu do nového školního roku. Na webových stránkách školy najdete manuál MŠMT v plném znění, kde můžete načerpat informace do podrobností.

Všichni věříme, že opět nedojde ke zpřísnění opatření, jako na jaře tohoto roku, a školní rok 2020/2021 proběhne v klidu a bez zásadních omezení – jak pro výuku, tak i akce školy.

Všem přeji především hodně zdraví a co nejméně nejasných informací, stresu při opětovném startu.

Mgr. Jana Válová
ředitelka školy

Příloha:

Manuál pro PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19