OZNÁMENÍ O ČÁSTEČNÉ PREZENČNÍ VÝUCE 23. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci,

konečně vám mohu sdělit velmi příjemnou zprávu – na základě Usnesení vlády ČR                  č. 474/ 2020 ze dne 20.11.2020  vám sděluji, že od 25.11.2020  naše škola může částečně zahájit prezenční výuku žáků, a to v oblasti individuální výuky. Individuální výuka může být poskytnuta v plné šíři, tzn. včetně výuky zpěvu a hry na dechové nástroje. V oblasti kolektivní výuky musí dle nařízení stále probíhat výuka pouze distančně. Ve škole také lze uskutečnit individuální konzultace žáků. Toto oznámení se týká nejenom hlavní budovy školy, ale také odloučených pracovišť v Boru a na Přimdě.

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení od 25.11. 2020:

Informace o ZUŠ:

ZUŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky:

Individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák), jinak distanční výuka s možností

individuálních konzultací (dle rozhodnutí ředitele školy).

Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.

* Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický

pracovník a jeden žák). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

* V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv,

hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

* Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

* Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonnízástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Obecné informace:

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min.

Pravidla nošení ochrany úst a nosu1 jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.

Informace ZUŠ Tachov:

* vstup do budovy školy a pohyb po budově je povolen pouze s rouškou či jiným druhem zakrytí úst a nosu

* při vstupu a odchodu do školy vždy použijte dezinfekci

* rodiče mohou za dodržení hygienických pravidel přivést a odvést žáka na výuku do vymezeného prostoru školy – šatna školy

* výuka žáků probíhá dle vládních nařízení v rouškách, kromě výjimek

* při výuce  budou dodržovány nastavené hygienická opatření, včetně větrání tříd před a při výuce (prosím, přizpůsobte oblékání žáků)

* individuální konzultace žáků mohou ve škole probíhat dle zájmu a předem dohodnutého harmonogramu za dodržení hygienických pravidel, organizace konzultací je na základě povolení konzultací ředitelkou školy plně v kompetenci třídního učitele

* vstup do budovy školy nemůže být umožněn žákům a osobám bez ochrany dýchacích cest, s teplotou, respiračními problémy, nemocným či žákům a osobám v karanténě

Přílohy:

–  materiál MŠMT –Informace k provozu škol a školských zařízení od 25.11.2020

– MO MZČR o nošení ochranných prostředků ze dne 20.11.2020

Již se na vás moc těšíme!

V Tachově 23.11.2020

Mgr. J. Válová

ředitelka školy

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-21-11-2020.pdf

priloha_844748539_1_Informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25.-a-30.-11.

priloha_844748539_0_Opatreni-PES-pro-oblast-skolstvi