Informace ZUŠ Tachov k úplatě za vzdělávání na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče a žáci,

červen je vždy měsícem, kdy je nutné pro zabezpečení celoročního provozu školy správně nastavit úplatu za vzdělávání, dříve školné, v naší škole. Úplata je nutná součást a podmínka pro vzdělávání ve školách základního uměleckého vzdělávání, daná legislativou, musí být uhrazena, v našem případě pololetně, vždy ve splatném termínu. Úplata nerovná se cena za vyučovací hodiny, tu prostřednictvím platů učitelů hradí stát. Úplata jsou finance, které nutně škola pro svůj provoz a na pomůcky pro žáky potřebuje a nezíská je od svého zřizovatele, jak to znáte u jiného typu škol.

12 let jsme vám mohli spolehlivě výši úplaty garantovat ve stejné výši. Pro příští školní rok díky současné situaci v souvislosti s neustálým navyšování cen, inflaci… a předpokládané výši nutných nákladů školy jsme bohužel nuceni úplatu za vzdělávání navýšit.

Co vám naše škola pro školní rok 2022/2023 může nabídnout a garantovat:

 • Úplata za vzdělávání v ZUŠ Tachov se hradí vždy ve splatném termínu pololetně.
 • V případě, že z objektivních důvodů (např. více plateb do několika oborů ZUŠ, finanční tíže…) nemůžete uhradit úplatu ve splatném termínu, na základě vaší písemné žádosti společně s vámi nastavíme splátkový kalendář nebo posuneme termín splatnosti úplaty.
 • HO – žáci mají v rámci úplaty zdarma možnost mít na dobu nezbytně nutnou zapůjčený některý hudební nástroj
 • VO – nebude v příštím školním roce vybírat již žádnou finanční částku na výtvarné pomůcky pro žáky, cena nutných pomůcek pro výuku je již zahrnuta v úplatě za vzdělávání
 • LDO a TO – žákům zdarma zapůjčíme na soutěže či vystoupení kostýmy a rekvizity
 • TO – na vaši písemnou žádost vystavíme žákům potvrzení o vzdělávání v naší škole pro zdravotní pojišťovny, kde lze získat kompenzaci na pohybovou aktivitu dítěte až 500,-Kč!
 • DOM a TDS – zapůjčení kostýmů na vystoupení je zcela zdarma
 • Na vaši písemnou žádost vystavíme žákům potvrzení pro jakýkoliv úřad či pro nadaci, abyste mohli získat podporu na vzdělávání vašich dětí
 • I v dalším školním roce nám Spolek přátel ZUŠ pomůže s finanční podporou pro žáky všech oborů (např. dárky pro úspěšné žáky, absolventy školy, opravy nástrojů, exkurze, návštěvy či zajištění koncertů, kulturních akcí, přehlídek, soutěží atp.
  Pokud máte další dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy.

V Tachově 17.06.2022, Jana Válová, ředitelka školy

DODATEK č. 3

ke směrnici o výši úplaty na Základní umělecké škole v Tachově

ad 2) Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, stanovuji výši úplaty          na školní rok 2022/2023 takto:

Úplata v ZUŠ Tachov ve školním roce 2022/2023               

Hudební obor – přípravná hudební výchova500,-Kč
Hudební obor – přípravné studium I  0,5 vyučovací hodiny – individuální výuka950,-Kč
Hudební obor – přípravné studium I / skupinka 1 vyučovací hodina1200,-Kč
Hudební obor – přípravné studium II 1 vyučovací hodina – individuální výuka1850,-Kč
Hudební obor – ročníky – individuální výuka/nástroj1850,-Kč
Hudební obor – ročníky – skupinová výuka / nástroj1200,-Kč
Hudební obor – individuální výuka / sólový zpěv1850,-Kč
Hudební obor – skupinová výuka / sólový zpěv1200,-Kč
TDS –  Hlavní sbor – ročníky   600,-Kč
TDS –  Sluníčko – ročníky   600,-Kč
TDS –  Cvrčci – přípravné studium I/ ročníky TDS –  Plamínek – přípravné studium I/ ročníky                           350,-Kč    450,-Kč
Taneční obor – přípravné studium I   500,-Kč
Taneční obor – přípravné studium  II   950,-Kč
Taneční obor – scénický tanec, ročníky   950,-Kč
Taneční obor – moderní tanec, ročníky   950,-Kč
Literárně dramatický obor – přípravné studium I   500,-Kč
Literárně dramatický obor – přípravné studium  II   900,-Kč
Literárně dramatický obor – ročníky   900,-Kč
Literárně dramatický obor – individuální výuka   1750,-Kč
Výtvarný obor – přípravné studium I   700,-Kč
Výtvarný obor – přípravné studium  II1050,-Kč
Výtvarný obor – ročníky   1050,-Kč
Keramika – přípravné studium I  700,-Kč
Keramika – přípravné studium  II1050,-Kč
Keramika – ročníky1050,-Kč
Bor / Výtvarný obor – přípravné studium I  450,-Kč
Bor / Výtvarný obor – přípravné studium  II  750,-Kč
Bor / Výtvarný obor – ročníky  750,-Kč

*     HO – dospělí 15.000,- Kč na celé pololetí školního roku

*     Úplata se hradí na celé pololetí školního roku převodním příkazem na účet školy v termínu splatnosti.

*     Platební předpis zašle kancelář školy na uvedené e-mailové adresy zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka.

*     Vyučovací hodina trvá 45 minut.

*     Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme osobně nebo na tel. č. 374722231, 374722098

       Mgr. Jana V á l o v á,  

V Tachově, dne 1.06. 2022                                                              ředitelka školy