Hodnocení žáků za 1. pol. šk. roku 2020/2021

Vážení rodiče a žáci,

k hodnocení výsledků vzdělávání za I. pololetí školního roku 2020/2021 sdělujeme tyto informace:

  • žáci naší školy budou, jako obvykle, hodnoceni formou klasifikace, výsledky vzdělávání jsou vyjádřeny známkou 1-4
  • žákům bude připraven ke konci I. pololetí výpis vysvědčení
  • bude-li ve škole probíhat prezenční výuka, obdrží žáci od svých třídních učitelů výpis vysvědčení v řádném termínu pro vydávání vysvědčení, tj., 28.1.2021
  • nebude-li probíhat v závěru I. pololetí škol. roku probíhat prezenční výuka, žáci obdrží výpis vysvědčení nejpozději do 3 dnů od zahájení prezenční výuky ve škole
  • do vydání výpisu vysvědčení v jiném termínu se mohou žáci či zákonní zástupci žáků informovat o výsledcích vzdělávání u svých třídních učitelů
  • u žáků, u kterých výsledky vzdělávání nemůžeme z objektivních příčin hodnotit na konci     I. pololetí škol. roku, může hodnocení jejich vzdělávacích výsledků za I. pololetí škol. roku proběhnout dodatečně, a to na základě Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů nejpozději do ukončení hodnocení za II. pololetí příslušného školního roku
  • žáci, u kterých z objektivních příčin nebyly hodnoceny výsledky vzdělávání za I. pololetí, mohou za splnění podmínek pro vzdělávání v ZUŠ Tachov pokračovat ve vzdělávání ve škole i v II. pololetí škol. roku
  • za I. pololetí školního roku nejsou dle výše jmenované vyhlášky hodnoceni žáci Přípravného studia, kterým při zahájení škol. roku bylo 5, 6 nebo 14 let – tito žáci jsou vždy hodnoceni až na konci školního roku, kdy obdrží  Potvrzení o studiu

V Tachově 18.1. 2021, Mgr. Jana Válová, Ředitelka ZUŠ Tachov