zustachovc

Informace ZUŠ Tachov k úplatě za vzdělávání na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a žáci,

červen je vždy měsícem, kdy je nutné pro zabezpečení celoročního provozu školy, správně nastavit úplatu za vzdělávání, dříve školné, v naší škole. Úplata je nutná součást a podmínka pro vzdělávání ve školách základního uměleckého vzdělávání, daná legislativou, musí být uhrazena, v našem případě pololetně, vždy ve splatném termínu. Úplata nerovná se cena za vyučovací hodiny, tu prostřednictvím platů učitelů hradí stát. Jak jsem vám během tohoto náročného školního roku pro nás pro všechny vysvětlovala, jsou to finance, které nutně škola pro svůj provoz a na pomůcky pro žáky potřebuje a nezíská je od svého zřizovatele, jak to znáte u jiného typu škol.

Nemohli jsme si pro výši nutných nákladů školy dovolit úplatu ponížit, ale také jsme se rozhodli nenavyšovat, tedy nezdražit. Abychom toto mohli uskutečnit, velmi nám bude v příštím školním roce bude pomáhat s financováním pomůcek pro žáky Spolek přátel ZUŠ Tachov, dále SP ZUŠ Tachov.

Co vám naše škola pro školní rok 2021/2022 může nabídnout a garantovat?

 • Úplata za vzdělávání v ZUŠ Tachov se pro nový školní rok nemění, výši úplaty držíme již 11 let!
 • HO – žáci mají v rámci úplaty zdarma možnost mít na dobu nezbytně nutnou zapůjčený některý hudební nástroj, v tomto školním roce jim SP ZUŠ uhradí i pracovní sešit na Hudební nauku či Přípravnou hudební nauku (PHV)
 • VO – nebude v příštím školním roce vybírat 250,- Kč za žáka na výtvarné pomůcky, pomůcky bude, kromě školy, částečně hradit žákům SP ZUŠ Tachov
 • LDO a TO – žákům zdarma zapůjčíme na soutěže či vystoupení kostýmy a rekvizity, žákům SP ZUŠ také částečně uhradí potřebné pomůcky na výuku
 • TO – na vaši písemnou žádost vystavíme žákům potvrzení                    o vzdělávání v naší škole pro zdravotní pojišťovny, kde lze získat kompenzaci na pohybovou aktivitu dítěte až 500,-Kč!
 • DOM a TDS – zapůjčení kostýmů na vystoupení je zcela zdarma
 • Na vaši písemnou žádost vystavíme žákům potvrzení pro jakýkoliv úřad či pro nadaci, abyste mohli získat podporu na vzdělávání vašich dětí
 • Každému žáku ZUŠ spolek SP ZUŠ Tachov promine ve školní roce 2021/2022 úhradu členského příspěvku 50,-Kč


Pokud máte dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

DODATEK č. 2 ke směrnici o výši úplaty na Základní umělecké škole v Tachově

ad 2) Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, stanovuji výši úplaty na školní rok 2021/2022 takto:

Úplata v ZUŠ Tachov ve školním roce 2021/2022               

Hudební obor – přípravná hudební výchova400,- Kč
Hudební obor – přípravné studium  0,5 vyučovací hodiny825,- Kč
Hudební obor – přípravné studium / skupinka 1 vyučovací hodina1000,- Kč
Hudební obor – přípravné studium 1 vyučovací hodina1650,- Kč
Hudební obor –  ročníky – individ.výuka/nástroj1650,- Kč
Hudební obor – ročníky – skup.výuka / nástroj1000,- Kč
Hudební obor –  individuální v. / sólový zpěv1650,- Kč
Hudební obor –  skupinová v. / sólový zpěv1000,- Kč
TDS –  Hlavní sbor400,- Kč
TDS – přípravné odd. Sluníčko400,- Kč
TDS – přípravná odd. Cvrčci                                    Plamínek                          300,- Kč 350,- Kč
Taneční obor – přípravné studium400,- Kč
Taneční obor – přípravné studium  II800,- Kč
Taneční obor – scénický tanec, ročníky800,- Kč
Taneční obor – moderní tanec, ročníky800,- Kč
Literárně dramatický obor – přípravné studium400,- Kč
Literárně dramatický obor – přípravné studium PDV II700,- Kč
Literárně dramatický obor – ročníky700,- Kč
Výtvarný obor – přípravné studium550,- Kč
Výtvarný obor – přípravné studium  II800,- Kč
Výtvarný obor – ročníky800,- Kč
Keramika – přípravné studium550,- Kč
Keramika – přípravné studium  II800,- Kč
Keramika – ročníky800,- Kč
Bor / Výtvarný obor – přípravné studium220,- Kč
Bor / Výtvarný obor – přípravné studium  II500,- Kč
Bor / Výtvarný obor – ročníky500,- Kč
 • HO – dospělí 7.200,- Kč na celé pololetí školního roku
 • Úplata se hradí na celé pololetí školního roku převodním příkazem na účet školy v termínu splatnosti.
 • Platební předpis zašle kancelář školy na uvedené e-mailové adresy zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka.
 • Vyučovací hodina trvá 45 minut.
 • Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme osobně nebo na tel. č. 374722231, 374722098

Informace k výuce žáků v ZUŠ Tachov od 8.6.2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Mimořádného opatření MZ  ze dne 7.6.2021 a dokumentu MŠMT“ Informace k provozu škol a školských zařízení“ ze dne 8.06.2021 může škola poskytovat prezenční výuku ve vnitřních i venkovních prostorách.

Změny v provozu školy od 8.6.2021: 

 •  učitel ani žák nemusejí při výuce používat ochranu úst – respirátor ani roušku 
 •  nově roušky vůbec nemusejí nosit děti, které nezahájili povinnou školní docházku-všude, včetně školy
 • vstup do školy a pohyb ve společných prostorách školy stále zůstává s přikrytými ústy  respirátorem či rouškou (školou povinní žáci a zaměstnanci)
 • výuka do 10 žáků stále bez nutnosti omezení jinými pravidly
 • výuka nad 10 žáků – zůstává stejný postup, jen potvrzení o prodělání testu má platnost 7 dní, testovat mohou děti i laické osoby – rodiče, pak napíší čestné prohlášení a předloží učiteli (jedná se o pravidelné, opakované aktivity neměnného kolektivu)
 • ZUŠ Tachov se netýká omezení pro některé kraje
 • U kolektivní výuky nad 10 žáků, starších šesti let, je dána povinnost:

–       předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o negativním PCR testu provedeném nejdéle před 7 dny nebo

–       předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o negativním antigenním testu provedeném nejdéle před 72 hodinami nebo

–       předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, kdy od prvního pozitivního testování neuběhlo 180 dní nebo

–       odevzdat učiteli čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 7 dny test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

–       Čestné prohlášení zákonných zástupců lze také odeslat naskenované na          e-mail pedagoga před výukou. U žáků, kteří navštěvují více předmětů kolektivní výuky, je třeba čestné prohlášení odevzdat před každou vyučovací hodinou a pro každé studijní zaměření zvlášť (např. v pondělí na výuce           v tanečním oboru, v úterý ve sboru a hudební nauce, ve středu ve výtvarném oboru atd).

·        Učitelé budou shromažďovat čestná prohlášení v třídní dokumentaci a skartace čestných prohlášení bude realizována dne 31. 8. 2021.

·        Žákovi, který nesplní ve skupině více jak 10 osob výše uvedené podmínky,                                   nemůže škola umožnit účast na vzdělávání.

·        Vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců)    do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech a v souladu se školním řádem ZUŠ Tachov.

 • Testování žáků v ZUŠ neprobíhá, škola centrálně distribuované testy nedostává. Testování je stále povinné dle Manuálu Covid-19 “Testování ve školách“, ve znění změn předpisu, pouze pro všechny zaměstnance školy.


Pokud máte dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy.

V Tachově 8.06.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

Mimořádné opatření MZ ČR ze7.06.2021 -provoz škol

Mimořádné opatření MZ ČR ze7.06.2021 -ochrana dýchacích cest

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 7.06.2021

Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani

Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani

Informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-7.6_-final