Informace pro rodiče ohledně výuky od 11. května 2020

Vážení rodiče a žáci,

jak jistě všichni z médií víme, od 11. května bude možné za určitých podmínek vyučovat v ZUŠ obvyklým způsobem. Teprve od pozdního odpoledne 4. května máme k dispozici manuál MŠMT s názvem Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vymezuje základní podmínky pro možnosti obnovení prezenční výuky v ZUŠ, se kterými se každá škola musí vypořádat po svém na základě své konkrétní situace a konkrétních možností.

Vytvořili jsme tedy pravidla a nastavili omezení, za kterých je možné, aby Vaše děti mohly docházet na výuku do naší ZUŠ.

Veškeré změny jsou šity hodně horkými jehlami, oznamovány narychlo, opožděně, jsou nekonkrétní, často musíme ještě shánět dílčí informace u zřizovatele, na MŠMT či AZUŠ…Berte proto, prosím, v potaz, že jsme na vytvoření měli jen pár dnů. Informace nemusejí být také konečné, nevíme, co vláda a MZ chystají dál a jak hodně a rychle budou opatření uvolňovat či naopak zase zpřísňovat.

Je třeba už na začátku také připomenout výrok ministra školství p. Plagy, že distanční výuka nekončí a není zakázána a návrat dětí do školy je dobrovolný. Není naším záměrem Vás k návratu do školy nutit, není problém pokračovat nadále v distančním vzdělávání. Není také nutné sdělovat z Vaší strany důvody, stačí oznámit Vašemu učiteli, zda se chcete či nikoliv vrátit k prezenčnímu způsobu výuky.

Organizace vzdělávacích aktivit

Hudební obor:

Jednou ze zásadních informací je, že v HO výuka Hudební nauky, Souborové hry, Hudebních dílen, Přípravné hudební nauky (PHV), Sborového zpěvu – přípravných sborů Plamínek a Cvrčci, výuka v DOM  probíhat do konce školního roku nebude.

HOi bude probíhat pouze individuální výuka, a to s omezeními – do 25.5.2020 nebude probíhat prezenční  výuka hry na housle a kytaru ve třídě p. uč. Tyralíka a také od 11.5.2020 do odvolání prezenční výuka  hry na violoncello, klavír a keyboard ve třídě p. uč. Králové.

HOk – Sborový zpěv (Sluníčko a hlavní sbor)

V tomto týdnu uskutečníme prostřednictvím sbormistra p. Brabence průzkum zájmu o  prezenční kolektivní výuku žáků na odloučeném pracovišti v zámeckém mlýně.  Prosím vás tímto o pomoc, abyste nám co nejdříve dali zpětnou vazbu, zda budete chtít v prezenčním vzdělávání pokračovat. Pokud vás pan sbormistr nebude kontaktovat do 12.5.2020 sám, předejte, prosím informaci na e-mail zustachov@tiscali.cz nebo na tel číslo 374 722 918.

Zájemce o výuku rozdělíme do skupin žáků, které budou do konce školního roku neměnné.

Prostřednictvím pana sbormistra se dozvíte další podrobnosti k výuce.

Předpokládaný termín obnovení prezenční výuky je  od pondělí 18.5.2020

Taneční obor:

Další zásadní informací je, že do konce školního roku nebude probíhat ani prezenční výuka v TO, jak ve studijním zaměření Scénický tanec, tak i ve studijním zaměření Moderní tanec.

Výtvarný a literárně – dramatický obor:

V tomto týdnu uskutečníme prostřednictvím našich učitelů také průzkum zájmu o výuku v kolektivním vzdělávání v oborech VO a LDO. Prosím vás tímto o pomoc, abyste nám co nejdříve dali zpětnou vazbu, zda budete chtít v prezenčním vzdělávání pokračovat. Příslušní učitelé by vás měli sami kontaktovat.

Pokud tak neučiní do úterý 12.5.2020, předejte, prosím, informaci prostřednictvím e-mailu či telefonu na adresu a telefon: zastupce@zustachov.cz, tel. 374 722 231 nebo 608 294 521. Zájemce o výuku rozdělíme do skupin žáků, které budou do konce školního roku neměnné.

Podrobnosti k výuce se dozvíte prostřednictvím našich učitelů.

Předpokládaný termín obnovení prezenční výuky je od pondělí 18.5.2020

Prezenční výuka žáků bude  v ZUŠ Tachov od 11.5.2020 probíhat nejenom v hlavní budově školy v Tachově, ale také na odloučeném pracovišti v MŠ v Boru a v ZŠ na Přimdě.

V Boru na odloučeném pracovišti v ZŠ z důvodu oprav ve škole není možné až do odvolání poskytnout vzdělávání žáků VO. Jakmile to bude možné, ihned vás budeme informovat.

Z manuálu MŠMT vyplývá doporučení nenavštěvovat školu zejména dětem, kteří splňují jakoukoliv jednu podmínku z následujících rizikových faktorů:

1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

3. Porucha imunitního systému, např.

 1. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. b) při protinádorové léčbě,
  1. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu  funkce ledvin (dialýza).

7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Informace k výuce žáků:

VÝUKA – Pokud má být žák od 11. května a dále vyučován prezenčním způsobem, musí ještě před první hodinou přinést učiteli zákonným zástupcem vyplněné a podepsané čestné prohlášení (pouze originál s vlastnoručním podpisem, kopii nebo sken v mailu nelze akceptovat), viz příloha. Čestné prohlášení si, prosím, doma vytiskněte, vyplňte (pro každý obor nebo předmět zvlášť.) Bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení NELZE umožnit žákovi vstup do školy a výuku realizovat!!!

Zde je několik dalších podmínek z instrukcí MŠMT:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

JAK BUDE PROBÍHAT VÝUKA

 1. vyučující vyzvedne žáka u hlavního vstupu do budovy, (před prvním vstupem do budovy školy převezme od žáka či zákonného zástupce čestné prohlášení)
 2. oba si vydezinfikují ruce (na chodbě, u vstupu do budovy školy)
 3. žák se přezuje v šatně u označeného stojanu na oblečení
 4. odejdou do učebny, probíhá samotná výuka
 5. po výuce opět oba provedou dezinfekci rukou, učitel třídu vyvětrá, vydezinfikuje použité plochy, nástroj, stojánek na noty atp.
 6. vyučující odvede žáka k hlavnímu vstupu do budovy
 7. žák se obuje, obleče, vydezinfikuje si ruce a odejde z budovy školy

S tím souvisí i to, že samotný čas na výuku bude bohužel o podstatnou část zkrácen, neboť vyučující musí třídu po každém žákovi vyvětrat a vydesinfikovat povrchy. Samostatný pohyb žáků v prostorách školy s výjimkou návštěvy WC apod. je zakázán. Žáci se po škole budou smět pohybovat pouze v doprovodu vyučujícího a to v minimálním odstupu 1,5m k ostatním přítomným osobám (doporučená vzdálenost je 2m).

POUŽITÍ ROUŠEK A JINÝCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PŘI VÝUKCE

Všichni učitelé mají k dispozici ochranné pomůcky, ale jejich použití závisí pouze na jejich osobním rozhodnutí, ev. domluvě s Vámi, rodiči. Na základě Mimořádného opatření MZDR ze 4.5.2020 je povolena výjimka pro výuku ve školách  – v učebnách nemusí mít učitel ani žák roušku, pokud jsou dodržena hygienická pravidla a odstup min.1,5 m (doporučení 2m). Pakliže vyučující bude trvat na výuce s rouškou, je ovšem třeba to respektovat.

Další přílohy této zprávy: – viz hlavní strana webových stránek ZUŠ

Všem Vám přeji hodně zdraví a také trpělivosti a empatie při restartu výuky v naší škole. Věřím, že od září příštího školního roku již budeme učit zcela tradičně, bez roušek  a dezinfekcí, pořádat koncerty, výstavy, vystoupení, tančit a hrát divadlo pro Vaše děti i pro Vás. Zachovejte nám, prosím, přízeň v této nelehké době.

Děkuji, Jana Válová, ředitelka školy