Informace k výuce žáků v ZUŠ Tachov od 31.5.2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Mimořádného opatření MZ č. 485 ze dne 24.5.2021 a dokumentu MŠMT“ Informace k provozu škol a školských zařízení“ ze dne 24.05.2021 může škola poskytovat prezenční výuku ve vnitřních i venkovních prostorách takto:      

  • Individuální i kolektivní výuka ve všech uměleckých oborech ZUŠ-HO, TO, LDO, VO probíhá pouze prezenční formou.
  • Distanční výuka žáků bude probíhat jen v případě karantény žáka-individuální výuka  nebo v případě karantény celé skupiny žáků-kolektivní výuka.
  • Individuální výuka v HO probíhá neomezeně včetně prezenční výuky kolektivní výuky skupin žáků (HN, PHV, Hudební dílny, Sborový zpěv a Hra v orchestru) – podmínky viz kolektivní výuka

Kolektivní výuka žáků probíhá:

  •  bez nutnosti prokázatse potvrzením či čestným prohlášením ve skupině do 10   žáků ve všech uměleckých oborech
  •  výjimkou je kolektivní výuka nad 10 žáků starších šesti let, kde je dána povinnost:

–       předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o negativním PCR testu provedeném nejdéle před 7 dny nebo

–       předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o negativním antigenním testu provedeném nejdéle před 72 hodinami nebo

–       předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, kdy od prvního pozitivního testování neuběhlo 90 dní nebo

–       odevzdat učiteli čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

  • Čestné prohlášení ZUŠ Tachov (aktualizované dle změn v legislativě k 24.5.2021) je k dispozici na webových stránkách www.zustachov.cz nebo            na požádání u třídního učitele. Zároveň jsme vám zaslali formulář nového čestného prohlášení 25.5.2021 na e-mailové adresy.

–       Čestné prohlášení zákonných zástupců lze také odeslat naskenované na          e-mail pedagoga před výukou. U žáků, kteří navštěvují více předmětů kolektivní výuky, je třeba čestné prohlášení odevzdat před každou vyučovací hodinou a pro každé studijní zaměření zvlášť (např. v pondělí na výuce           v tanečním oboru, v úterý ve sboru a hudební nauce, ve středu ve výtvarném oboru atd).

·        Učitelé budou shromažďovat čestná prohlášení v třídní dokumentaci a skartace čestných prohlášení bude realizována dne 31. 8. 2021.

·        Žákovi, který nesplní ve skupině více jak 10 osob výše uvedené podmínky,                                   nemůže škola umožnit účast na vzdělávání.

·        V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let). Roušku a respirátor mohou odložit pedagogové          i žáci při výuce zpěvu, tance a hry na dechové nástroje. Dále se nadále dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla dle aktuálních nařízení vlády a MZ ČR (dezinfekce rukou, rozestupy, větrání, dezinfekce ploch a prostor atp.)

·        Vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců)    do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech a v souladu se školním řádem ZUŠ Tachov.

  • Testování žáků v ZUŠ neprobíhá, škola centrálně distribuované testy nedostává. Testování je stále povinné dle Manuálu Covid-19 “Testování ve školách“, ve znění změn předpisu, pouze pro všechny zaměstnance školy.


Pokud máte dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy.

V Tachově 26.05.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

Mimořádné opatření MZ ČR ze 24.5.2021

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 24.5.2021

Informace-pro-skoly-od-31.-5_final

omezeni-skol-0485