Informace k výuce žáků v ZUŠ Tachov od 24.5.2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Mimořádného opatření MZ č. 471 ze dne 17.5.2021 a dokumentu MŠMT“ Informace    k provozu škol a školských zařízení“ ze dne 18.05.2021 může škola poskytovat prezenční výuku ve vnitřních i venkovních prostorách takto:      

  • Od 17.5.2021 probíhá prezenční výuka v TO, od 19.5.2021 probíhá také již prezenční výuka v LDO.
  • Nově bude probíhat od 24.5.2021 prezenční výuka Přípravné hudební výchovy, Hudební nauky, pěveckých sborů a orchestru.
  • Od 24.5. 2021 nebude již probíhat distanční výuka žáků. Ta bude probíhat jen v případě karantény žáka-individuální výuka nebo v případě karantény celé skupiny žáků-kolektivní výuka.
  • Výuka poběží od 24.5.2021 bez omezení ve skupině do 10 žáků již ve všech uměleckých oborech.
  • Jedinou výjimkou je kolektivní výuka nad 10 žáků starších šesti let, kde je dána povinnost:

–       předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o negativním PCR testu provedeném nejdéle před 7 dny nebo

–       předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o negativním antigenním testu provedeném nejdéle před 72 hodinami nebo

–       předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, kdy od prvního pozitivního testování neuběhlo 90 dní nebo

–       odevzdat učiteli čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

  • Čestné prohlášení ZUŠ Tachov je k dispozici na webových stránkách www.zustachov.cz nebo u třídního učitele. Zároveň jsme vám zaslali formulář      čestného prohlášení na e-mailové adresy.

–       Čestné prohlášení zákonných zástupců lze také odeslat naskenované na          e-mail pedagoga před výukou. U žáků, kteří navštěvují více předmětů kolektivní výuky, je třeba čestné prohlášení odevzdat před každou vyučovací hodinou a pro každé studijní zaměření zvlášť (např. v pondělí na výuce v tanečním oboru, v úterý ve sboru a hudební nauce, ve středu na orchestru atd).

·        Učitelé budou shromažďovat čestná prohlášení v třídní dokumentaci a skartace čestných prohlášení bude realizována dne 31. 8. 2021.

·        Žákovi, který nesplní ve skupině více jak 10 osob výše uvedené podmínky,                                   nemůže škola umožnit účast na vzdělávání.

·        V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let). Roušku a respirátor mohou odložit pedagogové          i žáci při výuce zpěvu, tance a hry na dechové nástroje.

·        Zatím nelze ve škole pořádat žádné akce pro rodiče ani veřejnost, protože vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

  • Testování žáků v ZUŠ neprobíhá. Testování je stále povinné dle Manuálu Covid-19 “Testování ve školách“, ve znění změn předpisu, pouze pro všechny zaměstnance školy.


Pokud máte dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy.

V Tachově 20.05.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

Mimořádné opatření MZČR ze 17.5.2021

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 18.5.2021

priloha_908700444_0_Informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-24.5_final

uv-471-2021-priloha-3-provoz-skol