Informace pro rodiče

Doplňující informace k provozu školy od 12.4.2021 pro žáky sólového a sborového zpěvu

Vážení rodiče a žáci,
na základě dnešní aktuální a upřesňující informace vám musím oznámit, že od pondělí 12.4.2021 ještě nemůžeme v ZUŠ poskytovat v individuální výuce v Hudebním oboru prezenční výuku 1+1 ve studijním zaměření Sólový zpěv.

Výuka zpěvu není ještě v 1. fázi otevírání škol povolena. Bohužel v zaslaných materiálech MŠMT tato skutečnost nebyla u informací pro ZUŠ patrná.

Výuka sólového zpěvu prozatím ještě bude probíhat pouze distančně. Žáci sólového či sborového zpěvu mohou po domluvě s třídním učitelem přijít do naší školy na konzultace k výuce (předání notového materiálu, rozbor a vyhodnocení zaslaných nahrávek, domácí práce poslech ukázek, posílení dechu – dechová cvičení atp.)


Omlouvám se za nepřesnou informaci pro naše zpěváky a věřím, že už i oni si brzy budou v naší škole zase moci zazpívat!

V Tachově 9.4.2021
Mgr. Jana Válová
ředitelka školy

Prezenční výuka v omezeném režimu od 12.4.2021

Vážení rodiče a žáci,

s radostí vám pro nás i vás velmi příznivou zprávu, že naše škola může v omezeném provozu od pondělí 12.4.2021 na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 6.4.2021 a dokumentu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 6.04.2021  poskytovat prezenční  výuku, a to:

 • prezenční individuální výuku v Hudebním oboru v režimu 1(žák)+ 1(učitel), distanční výuka již poskytována nebude
 • ve skupinové výuce ve všech kolektivních oborech ZUŠ – HO, VO, TO, LDO včetně TDS mohou probíhat konzultace, zatím také jen v režimu 1+1. V kolektivních oborech, až do odvolání, bude nadále probíhat dle vládních nařízení jen distanční výuka.

Testování žáků v ZUŠ v této fázi výuky neprobíhá, testování je povinné dle Manuálu Covid-19_Testování ve školách z dubna 2021 pouze pro všechny zaměstnance školy.

Organizace výuky v ZUŠ Tachov od 12.04.2021

 • individuální výuka bude probíhat prezenčně dle platných rozvrhů
 • výuka v kolektivních oborech bude probíhat ve všech oborech vzdělávání distančně,  zároveň dle harmonogramu budou probíhat konzultace jednotlivých žáků   
 • organizací a vytvoření harmonogramu konzultací žáků byli pověřeni třídní učitelé,  přednostně v prvním týdnu výuky budou konzultace určeny především pro letošní žáky závěrečných ročníků, tj. žákům 7.r./I. st. a 4. r./II. st. vzdělávání. Případný další zájem o konzultaci z vaší strany prosím řešte se svým třídním učitelem, rádi vám vyjdeme vstříc!
 • je nutné třídním učitelům dát obratem zpětnou vazbu, že se výuky či konzultace zúčastníte, tím nám pomůžete k optimalizaci harmonogramu konzultací a hladkému rozjezdu jiného systému výuky
 • v budově školy i při výuce je nařízena pro žáky povinnost nošení zdravotních roušek či respirátorů FFP2 (odkrýt ústa mohou žáci pouze při výuce zpěvu a hry na dechové nástroje, pedagog může použít ochranný štít)
 • při vstupu do budovy a před odchodem ze školy je nutné provést dezinfekci rukou
 • každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky (týká se žáků zpěvu, hry na dechové nástroje)
 • na výuku přicházejte včas, nejdříve však 10 minut před výukou či konzultací
 • řiďte se pokyny vašeho třídního učitele, případně jiných zaměstnanců školy
 • škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat

Pokyny k zajištění hygienických a BOZ pravidel

Informace k výuce, způsobu příchodu odchodu, dezinfekce rukou, pobytu ve třídě či v budově školy či zámeckého mlýna jsou uvedeny v Manuálu MŠMT, připraveného k 6.4.2021.– prosím, důkladně pročtěte.

Z metodiky MŠMT vyplývá doporučení nenavštěvovat školu zejména dětem, kteří splňují jakoukoliv jednu podmínku z následujících rizikových faktorů:

 • mají teplotu nebo jsou nemocní
 • mají respirační potíže (rýmu, ucpaný nos), suchý kašel, bolest v krku
 • mají zažívací obtíže, ztrátu chuti, čichu
 • bolest hlavy, svalů či kloubů
 • je jim nebo rodině nařízena izolace či karanténa
 • vstup třetím osobám do budovy školy je povolen pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk se žáky (např. kontrolní orgány, zástupci zřizovatele, osoby provádějící nutné opravy), vstup zákonným zástupcům žáků není povolen
 • další informace viz materiály v příloze

Na závěr vám všem chci poděkovat za důvěru v nás i naši školu a veškerou podporu. Velmi si jí vážíme!

Těm, kdo tak ještě neučinili, připomenout, že podmínkou vzdělávání žáků v naší škole je uhrazení úplaty, tak vás prosím o splnění této podmínky, tak abychom všechny žáky mohli nadále vzdělávat a zajistit provozní podmínky pro vzdělávání žáků až do konce II. pololetí školního roku, tj. do 30.6.2021.

V Tachově 8.04.2021, Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

priloha_892301223_1_INFORMACE-K-PROVOZU-SKOL-A-SKOLSKYCH-ZARIZENI-OD-12.-DUBNA-2021.docx

priloha_892301223_8_MSMT_Manual-k-provozu-skol_aktualizovany_k-rozeslani

priloha_892301223_3_MO-MZ_opatreni-ve-skolach-s-1.-fazi-rozvolneni__dne-12.-4.-2021-do-odvol.._

Oznámení pro rodiče a žáky

Na základě MO vlády  ČR ze dne 26.2.2021 a rozhodnutím o prodloužení
Nouzového stavu v ČR až do 31.3.2021 vám sděluji, že až do odvolání 
bude v ZUŠ Tachov, včetně odloučených pracovišť, probíhat výuka žáků
nadále jen distanční formou.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Mgr. J. Válová, ředitelka ZUŠ Tachov

Aktuální informace

Vážení rodiče a žáci,

informujeme Vás o tom, že na základě aktuální legislativy od 15.2.2021, až do odvolání, stále pokračuje výuka v naší škole pouze distanční formou na dálku. Přikládáme i aktuální legislativní materiály.

Od 22.2. do 26.2.2021 dle Organizace školního roku MŠMT jsou pro okres Tachov stanoveny Jarní prázdniny. V tomto týdnu nebude probíhat distanční výuka.

O veškerých změnách vás budeme rádi ihned informovat.

Děkujeme, že zůstáváte s námi!

Mgr. Jana Válová, ředitelka ZUŠ Tachov

Přílohy:

Usnesení vlády ČR č. 125 ze dne 14. 2.  2021 o vyhlášení nouzového stavu a Usnesení vlády ČR č. 129 ze dne 14. 2. 2021, kterým se omezuje s účinností ode dne 15. 2. 2021 od 00:00 hod. do dne 28. 2. 2021 do 23:59 hod. provoz škol, MŠMT – informace k provozu škol.

Podle Usnesení vlády ČR č. 129 bodu 3, písm. h) se mohou konat komisionální opravné a komisionální náhradní zkoušky na středních školách a v konzervatořích, s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů

INFORMACE-K-PROVOZU-SKOL-A-SKOLSKYCH-ZARIZENI-OD-15.-UNORA-2021-DO-28.-UNORA

skoly-0129

nouzovy-stav-0125